1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Voskamp Tuinmachines met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere onderneming, instelling of persoon die aan Voskamp Tuinmachines een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Voskamp Tuinmachines schriftelijk is bevestigd.

1.3 Afspraken tussen opdrachtgevers en personeel van Voskamp Tuinmachines binden Voskamp Tuinmachines niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.4 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het sluiten van een overeenkomst met Voskamp Tuinmachines. Op deze overeenkomst zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Voskamp Tuinmachines van toepassing in de vorm en versie zoals deze op het moment van sluiten van de overeenkomst van kracht zijn.

1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

2. OFFERTES

2.1 Ieder door Voskamp Tuinmachines gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 De in het aanbod genoemde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.3 Alle door Voskamp Tuinmachines opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W. en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, heffingen, lasten of rechten, tenzij anders is aangegeven. De bezorgkosten worden apart vermeld en maken deel uit van de overeengekomen prijs.

2.4 TuinArtikelen-online.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor eerder gecommuniceerde prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Een bestelling of opdracht wordt door de opdrachtgever aan Voskamp Tuinmachines verstrekt via het Internet. Gelijktijdig verstrekt de opdrachtgever aan zijn bankinstelling een opdracht tot betaling aan Voskamp Tuinmachines van het voor de uitvoering van de bestelling of opdracht verschuldigde bedrag in Euro.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en na de ontvangst van de betaling door Voskamp Tuinmachines. Voskamp Tuinmachines is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Voskamp Tuinmachines dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling mee aan de opdrachtgever.

3.3 Wijzigingen, van welke aard ook, in geplaatste bestellingen of gegeven opdrachten, alsmede buiten de wettelijke bedenktijd voor consumenten door Voskamp Tuinmachines ontvangen annuleringen binden Voskamp Tuinmachines eerst na schriftelijke acceptatie.

3.4 Indien een wijziging in de geplaatste bestelling of gegeven opdracht hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij de prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht door Voskamp Tuinmachines kon worden gerekend, worden deze kosten opdrachtgever extra in rekening gebracht. De opdracht zal door Voskamp Tuinmachines worden uitgevoerd na ontvangst van de aanvullende betaling.

3.5 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Voskamp Tuinmachines alle met het oog op uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs door Voskamp Tuinmachines gemaakte kosten te vergoeden. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige uit de bewuste annulering voor Voskamp Tuinmachines voortvloeiende schaden.

4. CONSUMENTENKOOP

4.1 Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan hij binnen zeven dagen na ontvangst van de door hem van Voskamp Tuinmachines gekochte zaak de koop annuleren, door zulks binnen deze termijn van zeven dagen schriftelijk aan Voskamp Tuinmachines mede te delen.

4.2 De onder 4.1 genoemde annuleringsbevoegdheid is niet van toepassing op zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt. Tevens is deze niet van toepassing op zaken die tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de koper, op zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn en op zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en/of die kunnen bederven of verouderen. De annuleringsbevoegdheid is voorts uitgesloten ten aanzien van verf- en beitsproducten, lijmen, schoonmaakmiddelen, vochtvreters en machinetoebehoren indien de producten gebruikt zijn en/of de verpakking door de koper geopend is.

4.3 In geval van annulering maakt TuinArtikelen-online.nl met de opdrachtgever een afspraak over het moment en de manier waarop de gekochte zaak aan TuinArtikelen-online.nl moet worden geretourneerd.

4.4 TuinArtikelen-online.nl is slechts gehouden de door de opdrachtgever betaalde aankoopprijs te restitueren indien Voskamp Tuinmachines de betreffende zaak op het met de opdrachtgever afgesproken moment ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking van de opdrachtgever terug ontvangt.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST / LEVERINGEN

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst door Voskamp Tuinmachines van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

5.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.4 De wijze van verzending en de keus van de vervoerder is voorbehouden aan Voskamp Tuinmachines.

5.5 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden voorbehouden en ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

5.6 De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Voskamp Tuinmachines niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.

5.7 Voskamp Tuinmachines is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening vanVoskamp Tuinmachines een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.8 De levering der bestelde goederen geschiedt vanaf het magazijn van Voskamp Tuinmachines danwel derden met de uitvoering van de bestelling belast door de ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder.

5.9 Ten onrechte aan Voskamp Tuinmachines geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.10 Indien de opdrachtgever van Voskamp Tuinmachines goederen ontvangt die hij niet heeft besteld, dient hij Voskamp Tuinmachines hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen.

6. LEVERINGSTERMIJN

6.1 De leveringstermijn wordt door TuinArtikelen-online.nl steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze termijnen steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken.

6.2 De leveringstermijn vangt aan zodra de betaling door Voskamp Tuinmachines is ontvangen en bovendien alle naar het oordeel van Voskamp Tuinmachines benodigde gegevens, zoals het adres van aflevering, aan haar zijn verstrekt.

6.3 Overschrijding door Voskamp Tuinmachines van de leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geeft opdrachtgever evenmin het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Voskamp Tuinmachines kennis geeft, onverminderd het recht van Voskamp Tuinmachines om binnen twee weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat Voskamp Tuinmachines omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken.

6.4 Bij annulering kan de opdrachtgever van Voskamp Tuinmachines geen vergoeding van kosten en/of schade vorderen ten gevolge van oponthoud of vertraging in de levering, tenzij deze door de schuld van Voskamp Tuinmachines is veroorzaakt.

6.5 Indien overschrijding van de leveringstermijn door Voskamp Tuinmachines het gevolg is van overmacht, wordt Voskamp Tuinmachines ontslagen van nakoming van de overeengekomen termijn en van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interest kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog, mobilisatie, terroristische aanslagen, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan TuinArtikelen-online.nl door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken.

6.6 Ingeval van overmacht zal Voskamp Tuinmachines daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Voskamp Tuinmachines het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

7. NIET-NAKOMING DOOR DE OPDRACHTGEVER

7.1 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Voskamp Tuinmachines voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Voskamp Tuinmachines het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens deze opdrachtgever op te schorten. Indien de opdrachtgever niet een natuurlijke persoon is, of indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeftVoskamp Tuinmachines het recht alle overeenkomsten met deze opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Voskamp Tuinmachines verschuldigd is wordt terstond opeisbaar.

7.2 Indien Voskamp Tuinmachines goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle opeisbare vorderingen van Voskamp Tuinmachines op deze opdrachtgever geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, ongeacht of de vordering betrekking heeft op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Voskamp Tuinmachines ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

8. RECLAMES EN GARANTIE

8.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen zeven werkdagen na ontvangst van het geleverde mogelijk indien het geleverde een substantieel gebrek vertoont. Voorwaarde hierbij is dat de opdrachtgever het artikel ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking aan Voskamp Tuinmachines terug doet bezorgen. Verzending vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de goederen- aan Voskamp Tuinmachines worden gemeld, terwijl het gebruik van de betreffende goederen danwel de be- of verwerking ervan onverwijld dient te worden gestaakt.

8.3 Opdrachtgever zal alle door Voskamp Tuinmachines voor onderzoek van de reclame gewenste mede- werking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

8.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

8.5 Indien Voskamp Tuinmachines een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keuze hebben hetzij kostenloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Voskamp Tuinmachines de ondeugdelijk bevonden goederen aan haar retourneren, zulks voor rekening van opdrachtgever. Indien herlevering niet mogelijk is, zal Voskamp Tuinmachines de factuurwaarde aan opdrachtgever restitueren, waarmee de overeenkomst automatisch beëindigd zal zijn, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding van kosten, schade en/of interest.

8.6 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

8.7 TuinArtikelen-online.nl is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en/of andere online informatie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere (online) informatie geldt de uitleg van Voskamp Tuinmachines als bindend.

8.8 TuinArtikelen-online.nl aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8.9 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Voskamp Tuinmachines niet; met name zal Voskamp Tuinmachines in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

8.10 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van Voskamp Tuinmachines.

8.11 TuinArtikelen-online.nl is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Voskamp Tuinmachines verstrekte garantie.

8.12 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan Voskamp Tuinmachines zijn betaald.

8.13 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door TuinArtikelen-online.nl zijn bevestigd.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1Voskamp Tuinmachines draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Voskamp Tuinmachines te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

9.2 Na levering is opdrachtgever gehouden Voskamp Tuinmachines schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Voskamp Tuinmachines instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

10. BETALING

10.1 Alle betalingen dienen voorafgaand aan de levering, gelijktijdig met de bestelling netto contant zonder enige aftrek in Euro te geschieden.

10.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Voskamp Tuinmachines moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 45 Euro.

11. KLACHTEN EN GESCHILLEN

11.1 Klachten over TuinArtikelen-online.nl kunnen schriftelijk worden ingediend bij: Jan Voskamp Import-Export B.V., Ambachtstraat 8, 7609 RA ALMELO. Kvk nr. 06044496. TuinArtikelen-online.nl zal op ingediende klachten zo spoedig mogelijk reageren. Het enkele indienen van een klacht leidt niet tot enige vorm van aansprakelijkheid van Voskamp Tuinmachines en ontslaat de opdrachtgever niet van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

11.2 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

11.4 Op alle overeenkomsten en transacties van Voskamp Tuinmachines is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1 Overeenkomsten met Voskamp Tuinmachines zullen uitsluitend worden gesloten in de Nederlandse taal, ongeacht de woon- of vestigingsplaats en nationaliteit van de opdrachtgever.

12.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Voskamp Tuinmachines.